ПроектProjectProjectProject

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013″

„Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България“

„Инвестиране в устойчиво рибарство“

Нименование на проекта:
„Дооборудване на водолазен център „Посейдон“, зала за обучения и стаи за
настаняване – с. Тюленово, община Шабла за развитие на подводния
екотуризъм“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ №
90/12.07.2012 год.