Проект

Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007 – 2013″

“Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България”

“Инвестиране в устойчиво рибарство”

Нименование на проекта:
“Дооборудване на водолазен център “Посейдон”, зала за обучения и стаи за
настаняване – с. Тюленово, община Шабла за развитие на подводния
екотуризъм” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ №
90/12.07.2012 год.